Regulamin

Regulamin korzystania ze strony barbersclub.pl

§1

Ogólne warunki
Właścicielem serwisu internetowego barbersclub.pl jest Ostria Sp. z o.o. z siedzibą 02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 701046, NIP: 7010752923. Wszelkie uwagi, sugestie, opinie, zapytania w sprawach serwisu czy niniejszego Regulaminu prosimy kierować pocztą na adres e-mail: kontakt@barbersclub.pl
Zawartość serwisu barbersclub.pl podlega ochronie prawnej jako przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych. Zawartość serwisu przeznaczona jest do korzystania z niej przez użytkownika bezpośrednio w trakcie połączenia z serwerem barbersclub.pl. Wszelki inny sposób korzystania z zawartości serwisu, a w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, odpłatnie lub nieodpłatnie, jest zabronione bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody Ostria Sp. z o.o.

Serwis ma charakter informacyjny a jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, w żadnej mierze nie stanowią czynności doradztwa w zakresie franczyzy czy jakiegokolwiek innego doradztwa inwestycyjnego, prawnego lub podatkowego.

Umieszczone w serwisie nazwa i oznaczenia są znakami zastrzeżonymi. Stanowią one własność firmy Ostria Sp. z o.o. a w serwisie zostały użyte jedynie w celach identyfikacyjnych.

Ostria Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością serwisu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

Ostria Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z techniczną stroną funkcjonowania serwisu, w tym w związku z ewentualnymi wirusami i podobnymi programami, a także w związku ze skutkami pobrania przez użytkownika jakichkolwiek plików, ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisu.

Ostria Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwis były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Ostria Sp. z o.o. oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość serwisu odpowiada tym właśnie cechom.

Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w jego treść bez wyraźnej zgody Ostria Sp. z o.o.

Jakiekolwiek działania, umyślne czy też nieumyślne, powodujące lub mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w serwisie bez wyraźnej zgody Ostria Sp. z o.o. są zabronione. Użytkownik, który spowoduje takiego rodzaju zmiany poprzez swoje umyślne lub nieumyślne działanie czy zaniechanie może zostać obciążony przez Ostria Sp. z o.o. rzeczywistymi kosztami związanymi z usunięciem skutków naruszenia czy zagrożenia, kosztami przestojów w pracy serwisu, kwotami odszkodowań za straty związane ze szkodami, również w postaci utraconych korzyści oraz wszelkimi innymi kwotami związanymi z pokryciem szkód poniesionych przez Ostria Sp. z o.o.. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

§2

Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Ostria Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby zapewnić ochronę danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

§3

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych innych podmiotów, kontrahentów, zleceniobiorców jest Ostria Sp. z o.o. , która jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, i ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć pod adresem kontakt@barbersclub.pl

§4

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność jego pozostałych postanowień.
3. Dla sporów mogących powstać na tle korzystania z serwisu właściwy jest sąd siedziby Ostria Sp. z o.o..
4. Ostria Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w przyszłości. Zmiany będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej serwisu.
6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie 12 stycznia 2021r.
Ostria Sp. z o.o.
Warszawa, 12 stycznia 2021